COBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
JERNEJ VIČIČ [23555]

Osebna bibliografija za obdobje 1999-2012ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. VIČIČ, Jernej, BRODNIK, Andrej. Parse tree based machine translation for less-used languages. Metodološki zvezki. [Tiskana izd.], 2008, vol. 5, no. 1, str. 65-81, ilustr. http://mrvar.fdv.uni-lj.si/pub/mz/mz5.1/vicic.pdf. [COBISS.SI-ID 2818007]


1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

2. VIČIČ, Jernej, ERJAVEC, Tomaž. Vsak začetek je težak : avtomatsko učenje prevajanja slovenščine v angleščino. V: ERJAVEC, Tomaž (ur.), ŽGANEC GROS, Jerneja (ur.). Jezikovne tehnologije : zbornik konference : proceedings of the conference. Ljubljana: Institut "Jožef Stefan", 2002, str. 20-27. pdf [COBISS.SI-ID 17121319]

3. VIČIČ, Jernej, ERJAVEC, Tomaž. Statistično strojno prevajanje na osnovi vzporednih korpusov. V: ZAJC, Baldomir (ur.). Zbornik enajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2002, 23.-25. september 2002, Portorož, Slovenija. Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, [2002], zv. B, str. 217-220. pdf [COBISS.SI-ID 17121831]

4. VIČIČ, Jernej, BRODNIK, Andrej. Prevajanje naravnih jezikov, upoštevajoč drevesa izpeljave. V: ZAJC, Baldomir (ur.). Zbornik trinajste mednarodne elektrotehniške in računalniške konference ERK 2004, 27. - 29. september 2004, Portorož, Slovenija. Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, [2004?], zv. B, str. 107-110. pdf [COBISS.SI-ID 1128151]

5. ŠUKLJAN, Tine, SINKOVIČ, Bojan, BRODNIK, Andrej, VIČIČ, Jernej. Striktna implementacija teoretičnih strojev v didaktične namene. V: ZAJC, Baldomir (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik štirinajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2005, 26. - 28. september 2005, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ...). Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2005, zv. B, str. 352-355. pdf [COBISS.SI-ID 1628631]

6. KLJUN, Matjaž, VIČIČ, Jernej, KAVŠEK, Branko, KAVČIČ, Alenka. Evaluation comparisons and evaluations of learning management systems. V: LUŽAR - STIFFLER, Vesna (ur.), HLJUZ DOBRIĆ, Vesna (ur.). 29th International conference on information technology interfaces, June 25-28, 2007, Cavtat/Dubrovnik, Croatia. ITI 2007 : proceedings of the ITI 2007, (IEEE Catalog, No. 07EX1589). Zagreb: University of Zagreb, SRCE University Computing Centre, cop. 2007, str. 363-368. pdf [COBISS.SI-ID 2278103]

7. VIČIČ, Jernej, KAVŠEK, Branko, KLJUN, Matjaž, BRODNIK, Andrej. Extended traditional learning by enforcing collaboration and self-assessment. V: LUŽAR - STIFFLER, Vesna (ur.), HLJUZ DOBRIĆ, Vesna (ur.). 29th International conference on information technology interfaces, June 25-28, 2007, Cavtat/Dubrovnik, Croatia. ITI 2007 : proceedings of the ITI 2007, (IEEE Catalog, No. 07EX1589). Zagreb: University of Zagreb, SRCE University Computing Centre, cop. 2007, str. 387-392. pdf [COBISS.SI-ID 2278359]

8. VIČIČ, Jernej. Rapid development of RBMT systems for related languages. V: Translating and the computer 29 : proceedings of the twenty-ninth international conference on translating and the computer, 29-30 November 2007, London. London: Aslib/IMI, 2007, str. [162-173]. pdf [COBISS.SI-ID 2464727]

9. VIČIČ, Jernej. Rapid development of RBMT systems for related languages, a case study on language pair Slovenian - Serbian. Zb. Elektrotehn. račun. konf. ERK, zv. B, str. 95-98. pdf [COBISS.SI-ID 2339543]

10. VIČIČ, Jernej, FORCADA, Mikel L. Comparing greedy and optimal coverage strategies for shallow-transfer machine translation. V: KLOPOTEK, Mieczyslaw A. (ur.). Intelligent information systems XVI : proceedings of the International IIS `08 conference : held in Zakopane, Poland, June 16-18, 2008, (Challenging problems of science, Computer science). Zakopane, Poland: Institute of computer science: Academic publishing house, 2008, str. 307-316. pdf [COBISS.SI-ID 2688215]

11. VIČIČ, Jernej. Rapid development of data for shallow transfer RBMT translation systems for highly inflective languages. V: ERJAVEC, Tomaž (ur.), ŽGANEC GROS, Jerneja (ur.). Zbornik Šeste konference Jezikovne tehnologije, 16. do 17. oktober 2008, : zbornik 11. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2008, zvezek C : proceedings of the 11th International Multiconference Information Society - IS 2008, volume C, (Informacijska družba). Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2008, str. 98-103. pdf [COBISS.SI-ID 2858199]

12. VIČIČ, Jernej, HOMOLA, Petr, KUBOŇ, Vladislav. A method to restrict the blow-up of hypotheses of a non-disambiguated shallow machine translation system. V: Recent advances in natural language processing : International conference RANLP - 2009, 14-16 September 2009, Borovets, Bulgaria. [S. l.: s. n., 2009], str. 1-5. pdf [COBISS.SI-ID 1024180308]

13. VIČIČ, Jernej, HOMOLA, Petr. Speeding up the implementation process of a shallow transfer machine translation system. V: YVON, Francois (ur.), HANSEN, Viggo (ur.). Proceedings of the 14th annual conference of the European Association for machine translation : EAMT 2010 : 27-28 May 2010 Saint-Raphaël Congrès, Saint-Raphaël, France. [S. l.: s. n., 2010], 2010, str. 261-268. pdf [COBISS.SI-ID 1024269652]

14. HOMOLA, Petr, VIČIČ, Jernej. Combining MT Systems Effectively. V: GUSGEN, Hans Werner (ur.), MURRAY, R. Charles (ur.). Proceedings of the Twenty-third International Florida Artificial Intelligence Research Society Conference : 19-21 May 2010, Daytona Beach, Florida, USA. Menlo Park, Calif.: AAAI Press, 2010, str. 198-203. pdf [COBISS.SI-ID 1024330324]

15. VIČIČ, Jernej. Strojno prevajanje in slovenščina. V: ERJAVEC, Tomaž (ur.), ŽGANEC GROS, Jerneja (ur.). Zbornik Sedme konference Jezikovne tehnologije, 14. do 15. oktober 2010, [Ljubljana, Slovenia] : zbornik 13. mednarodne multikonference Informacijska družba - IS 2010, zvezek C : proceedings of the 13th International Multiconference Information Society - IS 2010, volume C, (Informacijska družba). Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2010, str. 47-52. pdf [COBISS.SI-ID 1024289876]

16. VIČIČ, Jernej. Using multigraphs in the shallow transfer machine. V: BRODNIK, Andrej (ur.), GALAMBOS, Gábor (ur.). MATCOS-10 : proceedings of the 2010 Mini-Conference on Applied Theoretical Computer Science. Koper: University of Primorska Press, 2011, str. 113-119, ilustr. http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6832-10-6.pdf. pdf [COBISS.SI-ID 1024375892]

17. VIČIČ, Jernej, KAVŠEK, Branko. Motivacijski pristop k učenju programiranja = Motivational approach to teaching programming. V: OREL, Mojca (ur.). Mednarodna konferenca InfoKomTeh 2011, Ljubljana, 3. november 2011 = International Conference InfoKomTeh 2011, 3rd November 2011. Nova vizija tehnologij prihodnosti : zbornik referatov : conference proceedings. Polhov Gradec: Eduvision, 2011, str. 294-303, ilustr. doc [COBISS.SI-ID 1024374868]

18. PANGERC, Boža, VIČIČ, Jernej, KAVŠEK, Branko. Ali učenci izkoristijo novo tehnologijo za učenje? Učni primer Osnovne šole Draga Bajca iz Vipave = Do pupils take advantage of modern technology for learning? Studying case fromthe Primary School Vipava. V: OREL, Mojca (ur.). Mednarodna konferenca InfoKomTeh 2011, Ljubljana, 3. november 2011 = International Conference InfoKomTeh 2011, 3rd November 2011. Nova vizija tehnologij prihodnosti : zbornik referatov : conference proceedings. Polhov Gradec: Eduvision, 2011, str. 504-514, ilustr. doc [COBISS.SI-ID 1024375124]


1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

19. BRODNIK, Andrej, SINKOVIČ, Bojan, VIČIČ, Jernej. Samodejno preverjanje znanja pri pouku programiranja. V: Moodle.si : 3. mednarodna konferenca, Koper, 22. maj 2009. Koper: Fakulteta za management, Center za e-izobraževanje, [2009], str. 60-69. pdf [COBISS.SI-ID 1024107348]


1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

20. VIČIČ, Jernej, ERJAVEC, Tomaž. Corpus driven machine translation. V: 7th TELRI seminar Information in Corpora, September 26-28, Dubrovnik, Croatia. Abstracts. [S.l.]: TELRI Association, 2002, str. 20. [COBISS.SI-ID 17122855]

21. VIČIČ, Jernej, BRODNIK, Andrej. Uvod v jezikovne tehnologije = Introduction to language technologies. V: COTIČ, Mara (ur.), MEDVED-UDOVIČ, Vida (ur.), FELDA, Darjo (ur.), ZORMAN, Anja (ur.), BOROTA, Bogdana (ur.), VIČIČ, Jernej (ur.), STARC, Sonja (ur.), ZURC, Joca (ur.), ZUDIČ ANTONIČ, Nives (ur.). Izvlečki. Koper: Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, 2004, str. 82-83. [COBISS.SI-ID 961495]

22. VIČIČ, Jernej, BRODNIK, Andrej. A method for statistical machine translation by parsing for less-used languages. V: STARE, Janez (ur.), VIDMAR, Gaj (ur.). International Conference Applied Statistics 2006, September 17-20, 2006, Ribno (Bled), Slovenia. Program and abstracts. Ljubljana: Statistical Society of Slovenia, 2006, str. 67-68. [COBISS.SI-ID 1755863]

23. VIČIČ, Jernej. Samodejno luščenje leksikona za visoko pregibne jezike = Automatic lexicon extraction for highly inflective languages. V: BEGUŠ, Ana (ur.), DUKIČ, Davorin (ur.). 4. mednarodni znanstveni sestanek Sodobne jezikovne tehnologije v medkulturni komunikaciji, Koper, 22.-24. maj 2008 : [program in izvlečki], (Glasnik ZRS Koper, Letn. 13, št. 3). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, 2008, str. 32. [COBISS.SI-ID 2687703]

24. 22. evropska konferenca in delavnice sistemsko-funkcijskega jezikoslovja, VIČIČ, Jernej. Je strojno prevajanje pripravljeno na sistemsko funkcijsko jezikoslovje - SFJ = Is the machine translation ready for SFL. V: STARC, Sonja (ur.), GODNIČ VIČIČ, Šarolta (ur.), ŠAUPERL, Mojca (ur.), BIZJAK, Aleksandra (ur.). Zapletenost besedilnega pomena : izvlečki : abstract booklet. Koper: Pedagoška fakulteta, 2010, str. 68-69. [COBISS.SI-ID 3614935]


1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

25. MIKOLIČ, Vesna, VIČIČ, Jernej, VOLK, Jana. Namen in metode urejanja večjezičnega korpusa turističnih besedil (TURK). V: MIKOLIČ, Vesna (ur.). Jezikovni korpusi v medkulturni komunikaciji, (Knjižnica Annales Majora). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2009, str. 65-74. doc [COBISS.SI-ID 512579456]

26. VIČIČ, Jernej. Metode hitre izdelave gradiv za prevajalne sisteme plitkega prenosa za visoko pregibne jezike. V: MIKOLIČ, Vesna (ur.). Jezikovni korpusi v medkulturni komunikaciji, (Knjižnica Annales Majora). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2009, str. 133-153. pdf [COBISS.SI-ID 1024248404]

27. HOMOLA, Petr, KUBOŇ, Vladislav, VIČIČ, Jernej. Shallow transfer between slavic languages. V: KŁOPOTEK, Mieczysław A. (ur.), PRZEPIÓRKOWSKI, Adam (ur.), WIERZCHOŃ, Sĺawomir T. (ur.), TROJANOWSKI, Krzysztof (ur.). Recent advances in intelligent information systems, (Challenging problems of science). Warsaw: Institute of computer science PAS: Academic publishing house EXIT, 2009, str. 219-232. pdf [COBISS.SI-ID 1024107860]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA


2.05 Drugo učno gradivo

28. BRODNIK, Andrej, VIČIČ, Jernej. Uvod v računalništvo 2. 8 : študijsko gradivo. Koper: Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, 2003. loč. pag., tabele, graf. prik. [COBISS.SI-ID 944343]

29. BRODNIK, Andrej, VIČIČ, Jernej. Uvod v računalništvo. 1 : študijsko gradivo. Koper: Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, 2003. loč. pag., tabele, graf. prik. ISBN 961-6528-00-9. [COBISS.SI-ID 777943]

30. BRODNIK, Andrej, VIČIČ, Jernej. Programiranje 1, (Zbirka Študijska gradiva, zv. 6). 2. razširjena in popravljena izd. Koper: Pedagoška fakulteta = Capodistria: Facoltà di studi educativi = Koper: Faculty of Education, 2004. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. ISBN 961-6528-02-5. [COBISS.SI-ID 214883072]

31. BRODNIK, Andrej, BERTOK VELKAVRH, Tamara, VIČIČ, Jernej. Uporabniška programska oprema, (Zbirka Študijska gradiva, zv. 12). 1. natis. Koper: Pedagoška fakulteta = Capodistria: Facoltà di studi educativi = Koper: Faculty of Education, 2004. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. ISBN 961-6528-04-1. [COBISS.SI-ID 214883584]

32. BRODNIK, Andrej, VIČIČ, Jernej. Uvod v računalništvo 1, (Zbirka Študijska gradiva, zv. 1). 2. razširjena in dopolnjena izd. Koper: Pedagoška fakulteta = Capodistria: Facoltà di studi educativi = Koper: Faculty of Education, 2004. 1 zv. (loč. pag.). ISBN 961-6528-08-4. [COBISS.SI-ID 216016896]

33. BRODNIK, Andrej, SAVNIK, Iztok, VIČIČ, Jernej. Programiranje - I, (Zbirka Študijska gradiva, zv. 6). 3. razširjena in popravljena izd. Koper: Pedagoška fakulteta: = Faculty of Education; Capodistria: = Facoltà di studi educativi, 2005. 196 str., ilustr. ISBN 961-6528-19-X. [COBISS.SI-ID 221761280]

34. BRODNIK, Andrej, VIČIČ, Jernej, KAVŠEK, Branko. Programiranje 2, (Zbirka Študijska gradiva, zv. 9). Koper: Pedagoška fakulteta = Capodistria: Facoltà di Studi Educativi = Koper: Faculty of Education, 2005. 1 zv. (loč. pag.). ISBN 961-6528-03-3. [COBISS.SI-ID 214883328]

35. TRČEK, Denis, VIČIČ, Jernej. Računalniška varnost, (Zbirka Študijska gradiva, zv. 18). 1. natis. Koper: Pedagoška fakulteta = Capodistria: Facoltà di Studi Educativi = Koper: Faculty of Education, 2005. 99, [47] str., ilustr. ISBN 961-6528-18-1. [COBISS.SI-ID 220358656]

36. VIČIČ, Jernej. Računalniške komunikacije - vaje, (Zbirka Študijska gradiva, zv. 19). Koper: Pedagoška fakulteta, 2005. 52 str., graf. prik. ISBN 961-6528-26-2. [COBISS.SI-ID 222291200]

37. BRODNIK, Andrej, KAVŠEK, Branko, VIČIČ, Jernej. Uvod v računalništvo 1, (Zbirka Študijska gradiva, zv. 1). 3. razširjena in dopolnjena izd. Koper: Pedagoška fakulteta, 2005. 206 str. ISBN 961-6528-21-1. [COBISS.SI-ID 221762048]

38. BRODNIK, Andrej, VIČIČ, Jernej. Uvod v računalništvo 2, (Zbirka Študijska gradiva, zv. 8). 2., razširjena in dopolnjena izd. Koper: Pedagoška fakulteta, 2005. 1 zv. (loč. pag.), graf. prikazi. ISBN 961-6528-15-7. [COBISS.SI-ID 218751744]

39. BRODNIK, Andrej, VIČIČ, Jernej. Algoritmi in podatkovne strukture I, (Zbirka Študijska gradiva, zv. 33). 1. natis. Koper = Capodistria: Pedagoška fakulteta: = Faculty of Education: = Facoltà di studi educativi, 2006. 221 str., ilustr. ISBN 961-6528-48-3. ISBN 978-961-6528-48-1. [COBISS.SI-ID 228856320]

40. BRODNIK, Andrej, SAVNIK, Iztok, VIČIČ, Jernej. Programiranje - I, (Zbirka Študijska gradiva, zv. 6). 4. izd. Koper = Capodistria: Pedagoška fakulteta: = Facoltà di studi educativi: = Faculty of Education, 2006. 282 str., ilustr. ISBN 961-6528-55-6. ISBN 978-961-6528-55-9. [COBISS.SI-ID 228852224]

41. TRČEK, Denis, VIČIČ, Jernej. Računalniška varnost, (Zbirka Študijska gradiva, zv. 18). 2., popravljena izd. Koper = Capodistria: Pedagoška fakulteta: = Facoltà di studi educativi: = Faculty of Education, 2006. 228 str., ilustr. ISBN 961-6528-40-8. ISBN 978-961-6528-40-5. [COBISS.SI-ID 228854784]

42. BRODNIK, Andrej, KAVŠEK, Branko, VIČIČ, Jernej. Uvod v računalništvo 1, (Zbirka Študijska gradiva, zv. 1). 4. izd. Koper: Pedagoška fakulteta, 2006. 195 str., ilustr. ISBN 961-6528-51-3. ISBN 978-961-6528-51-1. [COBISS.SI-ID 228850944]

43. BRODNIK, Andrej, VIČIČ, Jernej, KAVŠEK, Branko. Uvod v računalništvo 2, (Zbirka Študijska gradiva, zv. 8). 4., razširjena in dopolnjena izd. Koper = Capodistria: Pedagoška fakulteta: = Facoltà di studi educativi: = Faculty of Education, 2006. 228 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 961-6528-36-X. [COBISS.SI-ID 225041152]

44. KAVŠEK, Branko, VIČIČ, Jernej. Izbrana poglavja iz večpredstavnosti : zbirka člankov, (Zbirka Izbrana poglavja iz računalništva in informatike, št. 1). Koper: Knjižnica za tehniko, medicino in naravoslovje - TeMeNa, 2011. ISBN 978-961-92689-9-5. http://temena.famnit.upr.si/files/files/OVV_knjiga.PDF. [COBISS.SI-ID 254383104]


2.09 Magistrsko delo

45. VIČIČ, Jernej. Avtomatsko prevajanje iz slovenskega v angleški jezik na osnovi statističnega strojnega prevajanja : magistrska naloga. Ljubljana: [J. Vičič], 2002. 64 f. [COBISS.SI-ID 3323476]


2.11 Diplomsko delo

46. VIČIČ, Jernej. Algoritmi za digitalno obdelvo slik : diplomska naloga. Ljubljana: [J. Vičič], 1999. 42 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1746004]


2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

47. KAVČIČ, Alenka, DIVJAK, Saša, MAROLT, Matija, PRIVOŠNIK, Marko, ROZMAN, Ksenija, VIČIČ, Jernej, KAVŠEK, Branko, KLJUN, Matjaž, ISTENIČ STARČIČ, Andreja, PISANSKI, Tomaž, BAUER, Andrej, LOKAR, Matija, HORVAT, Boris, LUKŠIČ, Primož. e-VIZUS : informatizacija izobraževanja in usposabljanja v Slovenski vojski : zaključno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela na projektu v okviru ciljnega raziskovalnega programa (CRP) "Znanje za varnost in mir 2006-2010". Ljubljana: Fakulteta za računalništvo in informatiko, Laboratorij za računalniško grafiko in multimedije, 2007. 1 zv. (loč. pag.), ilustr. [COBISS.SI-ID 6243668]


2.14 Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt)

48. ČERMELJ, Branko, MALAČIČ, Vlado, MARČETA, Bojan, PETELIN, Boris, RAMŠAK, Andreja, TURK, Robert, VIČIČ, Jernej. Informacijski sistem o stanju morskega okolja v Tržaškem zalivu (ISMO). Piran: NIB MBP PIRAN, 2008. 20 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1898575]

49. ČERMELJ, Branko, MALAČIČ, Vlado, MARČETA, Bojan, PETELIN, Boris, RAMŠAK, Andreja, TURK, Robert, VIČIČ, Jernej. Project an information system detailing the marine environment in the Gulf of Triest (ISMO). Piran: NIB MBP PIRAN, 2008. 18 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1911887]

50. GERLIČ, Ivan, FOŠNARIČ, Samo, GRUBELNIK, Vladimir, BRATINA, Tomaž, HUS, Vlasta, KRAŠNA, Marjan, LIPOVEC, Alenka, MARHL, Marko, PAPOTNIK, Amand, PESEK, Igor, PETEK, Darija, PLAZAR, Sonja, REPOLUSK, Samo, ZMAZEK, Blaž, VIČIČ, Jernej. Didaktična gradiva za poučevanje v naravoslovju : (predmeti skupnih področij) : S2 : projekt: Razvoj naravoslovnih kompetenc : (01. 09. 2009-31. 12. 2009). Maribor: Fakulteta za naravoslovje in matematiko, 2009. 491 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 17633032]

51. GERLIČ, Ivan, FOŠNARIČ, Samo, GOLOB, Nika, REPNIK, Robert, ŠORGO, Andrej, AMBROŽIČ-DOLINŠEK, Jana, ŠPERNJAK, Andreja, CIRINGER, Terezija, MENCINGER VRAČKO, Bojana, AMBROŽIČ, Milan, BRADAČ, Zlatko, MILFELNER, Maja, NEMEC, Andrej, VRTAČNIK, Margareta, MAJER, Janja, ŽARIĆ, Kornelia, SIKOŠEK, Darinka, GRUBELNIK, Vladimir, KRAŠNA, Marjan, PAPOTNIK, Amand, HUS, Vlasta, LIPOVEC, Alenka, ZMAZEK, Blaž, REPOLUSK, Samo, PESEK, Igor, MARUŠIČ, Dragan, TOMAZIN, Matejka, VIČIČ, Jernej, ŽEROVNIK, Janez, MARHL, Marko, RAJŠP, Martina. Kompetence naravoslovne pismenosti, skupne vsem naravoslovnim strokam : (01. 01. 2009-31. 03. 2009) : projekt: Razvoj naravoslovnih kompetenc : (št. 3311-08-986011). Maribor: Fakulteta za naravoslovje in matematiko, 2009. 514 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 16824584]

52. GERLIČ, Ivan, FOŠNARIČ, Samo, BRATINA, Tomaž, FALETIČ, Sergej, GRUBELNIK, Vladimir, HUS, Vlasta, KRNEL, Dušan, KUZMA, Bojan, LIPOVEC, Alenka, MARHL, Marko, MARUŠIČ, Dragan, PAPOTNIK, Amand, RAJŠP, Martina, REPNIK, Robert, REPOLUSK, Samo, TOMAZIN, Matejka, VIČIČ, Jernej, ZMAZEK, Blaž, ŽEROVNIK, Janez, DRETNIK, Franc (ur.), FISTRAVEC, Matjaž (ur.), FLOGIE, Andrej (ur.), KOS, Miha (ur.), KRAŠNA, Marjan (ur.), PESEK, Igor (ur.), VIDIC, Luka (ur.), VOGRINC, Janez (ur.). Kompetence naravoslovne pismenosti, skupne vsem naravoslovnim strokam, Skupno področje : projekt: Razvoj naravoslovnih kompetenc (št. 3311-08-986011) : (01. 01. 2009-31. 03. 2009). Maribor: Fakulteta za naravoslovje in matematiko, 2009. 191 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 16818440]


IZVEDENA DELA (DOGODKI)


3.25 Druga izvedena dela

53. COTIČ, Mara, MEDVED-UDOVIČ, Vida, FELDA, Darjo, ZORMAN, Anja, BOROTA, Bogdana, VIČIČ, Jernej, STARC, Sonja, ZURC, Joca, ZUDIČ ANTONIČ, Nives. 1. mednarodni znanstveni sestanek Vpliv sodobnih znanstvenih dosežkov na zgodnje učenje, Koper, 21. maj 2004 = 1st international scientific conference The Impact of Recent Scientific Researches on Child's Early Learning. Koper: Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, 2004. [COBISS.SI-ID 718547]

54. COTIČ, Mara, MEDVED-UDOVIČ, Vida, FELDA, Darjo, ZORMAN, Anja, VIČIČ, Jernej, STARC, Sonja, VOGRINC, Janez, RAZPET, Nada, ZURC, Joca. 2. mednarodni znanstveni sestanek Vpliv sodobnih znanstvenih dosežkov na zgodnje učenje = 2nd international scientific conference The Impact of Recent Scientific Researches on Child's Early Learning : Koper, 16. december 2005. Koper: Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, 2005. [COBISS.SI-ID 990163]

55. VIČIČ, Jernej. Uvod v strojno prevajanje in korpusne tehnologije : vabljeno predavanje : Koper, 20, maj 2005 : Slovenistika Fakultete za humanistične študije UP. Koper, 20. maj 2005. [COBISS.SI-ID 1342935]


SEKUNDARNO AVTORSTVO


Urednik

56. COTIČ, Mara (ur.), MEDVED-UDOVIČ, Vida (ur.), FELDA, Darjo (ur.), ZORMAN, Anja (ur.), BOROTA, Bogdana (ur.), VIČIČ, Jernej (ur.), STARC, Sonja (ur.), ZURC, Joca (ur.), ZUDIČ ANTONIČ, Nives (ur.). Izvlečki = Abstracts. Koper: Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta, 2004. 96 str. ISBN 961-6528-01-7. [COBISS.SI-ID 213747456]

57. GERLIČ, Ivan, REPNIK, Robert, BUKOVEC, Nataša, FOŠNARIČ, Samo (ur.), GOLOB, Nika (ur.), ŠORGO, Andrej (ur.). Analiza stanja naravoslovne pismenosti po šolski vertikali (01. 10. 2008-31. 12. 2008) : projekt: Razvoj naravoslovnih kompetenc (št. 3311-08-986011). Maribor: Fakulteta za naravoslovje in matematiko, 2009. 922 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 16592136]

58. GERLIČ, Ivan, FOŠNARIČ, Samo, GRUBELNIK, Vladimir, BRATINA, Tomaž, HUS, Vlasta, KRAŠNA, Marjan, LIPOVEC, Alenka, MARHL, Marko, PAPOTNIK, Amand, PESEK, Igor, PETEK, Darija, PLAZAR, Sonja, REPOLUSK, Samo, ZMAZEK, Blaž, VIČIČ, Jernej. Didaktična gradiva za poučevanje v naravoslovju : (predmeti skupnih področij) : S2 : projekt: Razvoj naravoslovnih kompetenc : (01. 09. 2009-31. 12. 2009). Maribor: Fakulteta za naravoslovje in matematiko, 2009. 491 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 17633032]

59. GERLIČ, Ivan, FOŠNARIČ, Samo, GOLOB, Nika, REPNIK, Robert, ŠORGO, Andrej, AMBROŽIČ-DOLINŠEK, Jana, ŠPERNJAK, Andreja, CIRINGER, Terezija, MENCINGER VRAČKO, Bojana, AMBROŽIČ, Milan, BRADAČ, Zlatko, MILFELNER, Maja, NEMEC, Andrej, VRTAČNIK, Margareta, MAJER, Janja, ŽARIĆ, Kornelia, SIKOŠEK, Darinka, GRUBELNIK, Vladimir, KRAŠNA, Marjan, PAPOTNIK, Amand, HUS, Vlasta, LIPOVEC, Alenka, ZMAZEK, Blaž, REPOLUSK, Samo, PESEK, Igor, MARUŠIČ, Dragan, TOMAZIN, Matejka, VIČIČ, Jernej, ŽEROVNIK, Janez, MARHL, Marko, RAJŠP, Martina. Kompetence naravoslovne pismenosti, skupne vsem naravoslovnim strokam : (01. 01. 2009-31. 03. 2009) : projekt: Razvoj naravoslovnih kompetenc : (št. 3311-08-986011). Maribor: Fakulteta za naravoslovje in matematiko, 2009. 514 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 16824584]

60. GERLIČ, Ivan, FOŠNARIČ, Samo, BRATINA, Tomaž, FALETIČ, Sergej, GRUBELNIK, Vladimir, HUS, Vlasta, KRNEL, Dušan, KUZMA, Bojan, LIPOVEC, Alenka, MARHL, Marko, MARUŠIČ, Dragan, PAPOTNIK, Amand, RAJŠP, Martina, REPNIK, Robert, REPOLUSK, Samo, TOMAZIN, Matejka, VIČIČ, Jernej, ZMAZEK, Blaž, ŽEROVNIK, Janez, DRETNIK, Franc (ur.), FISTRAVEC, Matjaž (ur.), FLOGIE, Andrej (ur.), KOS, Miha (ur.), KRAŠNA, Marjan (ur.), PESEK, Igor (ur.), VIDIC, Luka (ur.), VOGRINC, Janez (ur.). Kompetence naravoslovne pismenosti, skupne vsem naravoslovnim strokam, Skupno področje : projekt: Razvoj naravoslovnih kompetenc (št. 3311-08-986011) : (01. 01. 2009-31. 03. 2009). Maribor: Fakulteta za naravoslovje in matematiko, 2009. 191 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 16818440]


Komentor pri diplomskih delih

61. SINKOVIČ, Bojan. Samodejno preverjanje znanja pri pouku programiranja : diplomsko delo. Koper: [B. Sinkovič], 2009. [3] f., 67 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 3448279]


NERAZPOREJENO


62. BRODNIK, Andrej, VIČIČ, Jernej, KAVŠEK, Branko, SAVNIK, Iztok. Programiranje 2, (Zbirka Študijska gradiva, zv. 9). Koper: Pedagoška fakulteta, 2005. ISBN 961-6528-20-3. [COBISS.SI-ID 221761792]

63. BRODNIK, Andrej, VIČIČ, Jernej. Uvod v računalništvo 2, (Zbirka Študijska gradiva, zv. 8). 3., razširjena in dopolnjena izd. Koper: Pedagoška fakulteta, 2005. ISBN 961-6528-22-X. [COBISS.SI-ID 221762304]Zahteva za izpis bibliografije je bila poslana z računalnika: 88.200.63.171
Izpis bibliografskih enot: vse bibliografske enote
Izbrani format bibliografske enote: ISO 690

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 16. 1. 2012